Kokkuvõte FIEde maksumuudatustest

Kontakt

Kokkuvõte FIEde maksumuudatustest

Hannes Lentsius

PwC Eesti maksuosakond teeb kokkuvõtte Riigikogu poolt menetlusse võetud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõust, mis puudutab FIEde maksustamist ja peaks jõustuma põhiosas 1. jaanuaril 2018.

Eelnõu peamine eesmärk on füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na) tegutsemise soodustamine. Muudetakse FIE ettevõtlustulu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise reegleid. Enamiku ettepanekute eesmärk on luua FIEle äriühinguga sarnane maksuõiguslik või äriõiguslik keskkond. Osade ettepanekute eesmärk on laiendada töötajale kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi ka FIE-le.

Alljärgnevalt kirjeldame olulisemate muudatuste sisu.

Sotsiaalmaksu ülempiiri langetamine

Praegu on FIE ettevõtlustulult arvutatud sotsiaalmaksukohustusel lagi, mille arvutamise aluseks on kalendriaasta kuude töötasu alammäär 15-kordses summas. 2017. a on maksimaalseks sotsiaalmaksu kohustuse suuruseks FIE-l 27 918 eurot (15*12*470, kus 470 on töötasu alammäär täistööajaga), 2016. a oli 25 542 eurot. 2017. a kehtiv maksimaalne kohustus on võrdne 84 600 euro suuruselt aastapalgalt (bruto) arvutatud sotsiaalmaksuga (84 600*33%=27 918). Seega kuu kohta peaks FIE ettevõtlustulu olema suurem kui 7050 eurot (84 600/12), et saaks lugeda seda ületavat osa kapitalituluks, mis sotsiaalmaksuobjektiks ei tohiks olla. Sellise ettevõtlustuluga FIE-sid on tõenäoliselt väga vähe.

 

Sotsiaalmaksu lae kaudu püütakse jagada FIE ettevõtlustulu arvestuslikult aktiivse tegevuse tuluks ja kapitalituluks, millest viimast maksustatakse reeglina üksnes tulumaksuga. Taoline ettevõtlustulu aktiivseks tuluks ja kapitalituluks jagamise reegel on kehtinud juba 1994. a alates, kuid see reegel ei kajasta kuigi adekvaatselt tegelikku aktiivset ja passiivset tulu, eriti viimastel aastatel, sest töötasu alammäär on kasvanud oluliselt kiiremini kui keskmine töötasu.

Kui sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamise hetkel moodustas töötasu alammäär 17% keskmisest töötasust ehk maksimaalne kohustus arvutati 2,5-kordselt keskmiselt töötasult, siis 2016. aastal oli vastav suhtarv 38%, mis tähendab, et ülempiir vastas 6-kordsele keskmisele töötasule.

 

Kuna mingit muud paremat reeglit FIE ettevõtlustulu aktiivse ja passiivse osa eristamiseks pole suudetud välja mõelda, siis eelnõu autorid otsustasid FIE ettevõtlusvormi atraktiivsemaks muutmiseks vähendada kordajat: 5-kordse kuutöötasu alammäära asemel rakendatakse edaspidi 10-kordset kuutöötasu alammäära, mis on ligilähedane 3,7 kordsele keskmisele töötasule ja seda määra ületav osa maksustatakse üksnes tulumaksuga. Seega FIE maksimaalne sotsiaalmaksukohustus 2018. a oleks 18 612 eurot (10*12*470=56 400*33%), eeldusel, et kuutöötasu alammäär on 470 eurot. Ülempiiri veelgi enam langetamine suurendaks eelnõu autorite arvates oluliselt kuritarvituste ohtu, mis seisneb tööandjate mõjutuses vormistada töösuhe sotsiaalmaksukulu kokkuhoiu eesmärgil ümber ettevõtluseks.

Sotsiaalmaksu miinimumkohustust ei teki õppuritest FIE-del

FIE poolt aastas makstaval sotsiaalmaksul eksisteerib alampiir, mis arvutatakse 2017. a 430 euro suuruse kuumäära alusel ja arvestus toimub aastapõhiselt. 2017. a oli sotsiaalmaksu miinimumkohustuseks 1702,80 eurot (12*430*33%). Selline summa tuleb tasuda siis, kui ettevõtluse tulemuseks oli kahjum. Sarnaselt töötajatele on ka teatud FIE-d vabastatud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmisest ja eelnõuga laiendatakse seda soodustust nii ala- kui täisealistele noortele, kes põhikohustusena tegelevad õppimisega (õpilased, üliõpilased, v.a. toetust saav doktorant). Muudatuse tulemusena ei ole neil FIE-na tegutsedes kohustust täita sotsiaalmaksu miinimumkohustust ja nad saavad tasuda sotsiaalmaksu tegelikult teenitud ettevõtlustulult.

 

Eelnõuga muudetakse paindlikumaks ka sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reegleid. Seda nii ajutise töövõimetuse perioodi kui ka kalendrikuu kestel tegutsemise alustamise korral.

FIE ja spordiklubi

Praegu ei ole FIE-l võimalik ettevõtlustulust maha arvata enda terviseedenduse kulusid (näiteks spordiklubi pääset). Alates 1.01.2018 välistatakse aga erisoodustuse hulgast töötajate tervise edendamiseks tööandja poolt tehtud kulud 100 euro ulatuses kvartalis. Võrdse kohtlemise tagamiseks laiendatakse eelnõuga samasisulist soodustust ka FIE-le, kui kulutused vastavad TMS § 48 lg-s 5(jõustub 1.01.2018) sätestatud tingimustele. Kui ühes kvartalis jääb tervise edendamiseks kulu tegemata, ei kandu mahaarvamisõigus edasi järgmisse kvartalisse.

 

FIE päevaraha

Praegu ei ole võimalik FIE-l välisriiki lähetuse korral maksta endale päevaraha maksuvabalt. Samas TMS § 13 lg 3 p-i 1 kohaselt on tööandjal õigus maksta töötaja välislähetusse saatmisel maksuvabalt päevaraha. Eelnõuga kehtestatakse regulatsioon, mille alusel on võimalik FIE-l arvata enda dokumentaalsed toitlustamiskulud maha ettevõtlustulust TMS § 13 lg 3 punktis 1 sätestatud piirmäärade ulatuses, kui lähetus on ajutise iseloomuga.

FIE ja reklaamkingituste mahaarvamine

Praegu ei ole FIE-l lubatud ettevõtlustustulust maha arvata reklaamkingituste kulusid. Eelnõuga kaotatakse ära erinev kohtlemine võrreldes äriühingutega ja laiendatakse äriühingutele kehtestatud reklaami eesmärgil tehtud kingituste maksuvabastust ka FIE-le, piiritledes selle samamoodi kingituse summalise väärtusega (ilma käibemaksuta väärtus on 10 eurot).

FIE kahjumite edasikandmine

Praegu on FIE-l võimalik ettevõtlustulu ületava kulude summa maha arvata kuni 7 järgneva maksustamisperioodi ettevõtlustulust. Eelnõuga pikendatakse kahjumite edasikandmise perioodi 10 aastale. Pärast kümne aasta möödumist kulu tegemisest seda enam edasi kanda ei saa ja ettevõtlustulust maha arvamata jäänud osa läheb kaduma. Vältimaks muudatuse tagasiulatuvat (põhjendamatut) rakendamist, täiendatakse TMS-i vastavate rakendussätetega.

Hannes Lentsius, PwC Eesti maksukonsultatsioonide osakonna juht

Allikas: http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2017/09/29/kokkuvote-fiede-maksumuudatustest

Share this post?

tinevex